KELIBIMA: ලන්ඩන් රාජකීය කුසලානය සංගාගේ කණ්ඩායමෙන් ගිලිහී යයි

Saturday, September 17, 2016

ලන්ඩන් රාජකීය කුසලානය සංගාගේ කණ්ඩායමෙන් ගිලිහී යයි

,kavka kqjr myq.sh ld,h mqrd ;sín ,kacka rdclSh l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.h Bfha f,daâia msáfha§ meje;a jqKd'

fï ;r.fha ldisfha jdish Èkdf.k uq,skau mkaÿjg myrÿkafka if¾ lKavdhuhs'

if¾ ms,g mkaÿjdr 40hs tla mkaÿjlÈ ish¨‍fokd oeù /ialr .ekSug yels jqfka ,l=Kq 136la muKhs'

tys§ frdahs n¾ka ,l=Kq 40la ,nd.;a w;r " l=ud¾ ix.laldrg ,nd.kak mq¿jka jqfka ,l=Kq 21la ú;rhs'

if¾ ,l=Kq mqjrej my;ska n,kak
k;=rej msáhg meñ‚ fjda¾laIh¾ lKavdhu mkaÿjdr 30hs mkaÿ follÈ lvq¿ 2la muKla oeù ,l=Kq 137la ,ndf.k ;r.dj,sh ch.%yKh l<d'

fjda¾laIh¾ ,l=Kq mqjrej my;ska n,kak