728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, April 16, 2015

  wdfrdka *skaÉ whs'mS't,a';r.dj,sfhka bj;g

  uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhfï wdrïNl ms;slre wdfrdka *skaÉg fujr whs'mS't,a' ;r.dj,sfhka bj;a ùug isÿj ;sfnkjd'


  ta" Tyqf.a jï mdofha we;s jQ wdndOhla fya;=fjka'bl=;a wÕyrejdod rdcia:dka frdah,a lKavdhu w;r mej;s ;r.fha§ Tyq fuf,i wdndOhg ,lajqKd' tys§ Tyq msáfhka bj;a jQfha ,l=Kq 10la ,nd isáh§hs' 2010 j¾Ifha§ whs'mS't,a' ;r.dj,shg tlajQ wdfrdka *skaÉ ;r. 39l§ /ialr isák ,l=Kq ixLHdj 911la'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: wdfrdka *skaÉ whs'mS't,a';r.dj,sfhka bj;g Rating: 5 Reviewed By: Fiber Optic Institute LMS
  Scroll to Top