728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, January 21, 2017

  ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පරාජයට හේතු කියයි

  ol=Kq wm%sldjg tfrysj Bfha mej;s mkaÿjdr úiaihs úiafia ;r.fha§ isÿjQ wvqmdvq ksjerÈ lr.ksñka fojk ;r.hg uqyqK fok nj Y%S ,xld l%slÜ kdhl wekacf,da ue;sõia mjikjd'  Bfha mej;s ;r.fhka wk;=rej udOH fj; woyia olajñka Tyq fï nj lshd isáhd'

  wdrïNl ms;slrejka Yla;su;a mokula fhÿjo ueofm< ms;slrejka wfmalaIs; olaI;d fkdoelaùu mrdchg m%Odk fya;=jla jQ njhs wekacf,da ue;sõia tys§ jeäÿrg;a mejiqfõ'
  forg w;r ó<Û mkaÿjdr úiaihs úiafia ;r.h fyg meje;aùug kshñ;hs'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පරාජයට හේතු කියයි Rating: 5 Reviewed By: Anonymous
  Scroll to Top